Telt zwart werk mee bij het vaststellen van verlies arbeidsvermogen?

Op 12 april 2024 heeft de Hoge Raad arrest gewezen over de vraag of er bij de begroting van schade door verminderd arbeidsvermogen, rekening gehouden moet worden met inkomsten uit zwart werk van de benadeelde.

Om wat voor soort zaak gaat het?

In deze zaak gaat het om een man met een eenmanszaak die in opdracht van een basisschool internetkabels heeft aangelegd. Tijdens het aanleggen van de internetkabels is de man van een ladder gevalleen en heeft de man enkelletsel opgelopen. De man heeft de opdrachtgever aansprakelijk gesteld voor zijn schade. Achmea is de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtgever. Zij heeft de aansprakelijkheid voor de geleden schade van de man erkend.

Voor wat betreft de schadeafwikkeling is een rapport opgesteld over de bedrijfsresultaten van de eenmanszaak. De benadeelde heeft aangegeven dat naast de vermelde inkomsten in het rapport er ook inkomsten zijn geweest uit zwart werk. Inkomsten uit zwart werk staan niet geregistreerd in de administratie en daar is geen belasting over betaald.

Wat zegt de rechtspraak?

Hoewel uit eerdere jurisprudentie blijkt dat deze schade voor vergoeding in aanmerking komt (zie bijvoorbeeld het arrest van de Hoge Raad van 24-11-2000) verzocht Achmea de rechtbank om de inkomsten uit zwart werk niet mee te nemen bij het vaststellen van de omvang van de schade. De rechtbank heeft dit verzoek afgewezen.

Ook in hoger beroep werd de benadeelde door het Hof in het gelijk gesteld. Vervolgens gaat Achmea in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland. In deze zaak stelt de Hoge Raad zijn vaste rechtspraak voorop. In de vaste rechtspraak is geregeld dat het bestaan en de omvang van de schade door verminderd arbeidsvermogen moet worden vastgesteld door een vergelijking te maken tussen het inkomen van de benadeelde in de feitelijke situatie na het ongeval en het inkomen dat de benadeelde zou hebben als het ongeval niet had plaatsgevonden, de hypothetische situatie. De stelplicht en bewijslast voor de omvang van de schade rusten op de benadeelde, maar hier worden geen strenge eisen aangesteld.

Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat bij de begroting van de schade door verminderd arbeidsvermogen rekening gehouden moet worden met inkomsten uit zwart werk. Hierbij moet het wel gaan om legale werkzaamheden. Daarnaast beoordeeld de Hoge Raad dat de benadeelde voor het ongeval dergelijke inkomsten had. Dit laat zien dat de benadeelde voor het ongeval inkomsten kon verkrijgen en dit zegt dus iets over het bestaande arbeidsvermogen.

Als de benadeelde voor het ongeval inkomsten had uit zwart werk en het gaar hierom legale werkzaamheden, dient te worden beoordeeld in welke omvang de benadeelde in de hypothetische situatie deze werkzaamheden zou hebben verricht en welk netto-inkomen de benadeelde hiervoor zou hebben ontvangen. In de begroting van de schade door verminderd arbeidsvermogen moet bij zwart werk dus wel rekening worden gehouden met de verschuldigde belasting en premie.

Conclusie

Als je letsel hebt opgelopen bij een ongeval en je hebt voor het ongeval zwart werk verricht, is er dus een mogelijkheid om de inkomsten van het zwart werk op te laten nemen in de begroting van de schade door verminderd arbeidsvermogen. 

Heb je een vraag over het vaststellen van de schade? Neem gerust contact met ons op!